Algemene verkoopvoorwaarden voor de website (AVV)

ONDERWERP:

 

Het doel van deze algemene voorwaarden is het regelen en specificeren van de contractuele relatie tussen APYDEL (hierna te noemen “de verkoper”, “wij” of “APYDEL”) en zijn klanten (hierna te noemen “de klant”, “de koper”) in het kader van een contract voor de verkoop van objecten die zijn ontworpen, gecreëerd en/of gedistribueerd door APYDEL.

 

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

 

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en alle transacties met de klant die hieronder worden beschreven, worden geacht door de klant gekend en aanvaard te zijn, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant.

 

De nietigheid of ongeldigheid van een van de volgende clausules heeft geen invloed op de geldigheid van het contract of de andere bepalingen.

 

In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet-toepasselijke clausule te vervangen door een geldige clausule die in economische termen de ongeldige of niet-toepasselijke clausule het meest benadert.

 

Behoudens tegenbewijs erkent de klant een exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen.

 

De contractuele relatie tussen APYDEL en de klant, en de interpretatie ervan, worden uitsluitend en alleen geregeld door het verkoopcontract en deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van elk ander document, met name ontwerpen, offertes of voorbereidende documenten.

 

 

ARTIKEL 2: AANBOD

 

Onze offertes zijn bindend voor een periode van maximaal twee weken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

 

 

ARTIKEL 3: SLUITING VAN HET CONTRACT

 

De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van de verkoper op het bestelformulier, door verzending van een bestelbevestiging per e-mail.

 

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in onze prijslijsten en brochures altijd exclusief btw en exclusief de kosten voor het plaatsen van de apparatuur of leveringskosten.

 

De verkoopprijs is de prijs die vermeld staat op onze prijslijst die van kracht is op de dag dat het contract wordt afgesloten of de bestelling wordt geplaatst.

 

Op het moment van facturering, in geval van een duidelijke fout in de verkoopprijs van een item op de orderbevestiging, behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijs van het item in kwestie eenzijdig te wijzigen.

 

 

ARTIKEL 5: BETALING – STORTING

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt bij het plaatsen van een bestelling een aanbetaling van 30% van de waarde van de bestelling gevraagd.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn al onze facturen contant betaalbaar op het hoofdkantoor van APYDEL, zonder korting, binnen 8 dagen.

 

 

ARTIKEL 6: AANVAARDING

 

De klant heeft twee mogelijkheden om de goederen in ontvangst te nemen: afhalen bij APYDEL of levering.

 

Deze keuze moet worden opgegeven op het bestelformulier.

 

 

  1. Verhuizing

 

Indien de cliënt ervoor kiest de goederen af te halen, verbindt hij zich ertoe deze af te halen binnen 2 weken vanaf de dag waarop APYDEL hem heeft meegedeeld dat de goederen beschikbaar zijn in zijn lokalen.

 

Voor elke vertraging in de afhaling wordt de totale prijs verschuldigd door de klant aan APYDEL verhoogd met € 50 per dag en per af te halen goed.

 

 

  • Levering

 

Als de klant ervoor kiest om de goederen te laten leveren, wordt de verkoper ontheven van de verplichting om te leveren in geval van overmacht.

 

In het bijzonder de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gebeurtenissen van overmacht: stakingen, vertragingen in de levering door leveranciers, oorlog, brand, natuurrampen, moeilijkheden in de interne organisatie van het bedrijf (afwezigheid van personeel door ziekte – defecten aan machines, enz.

 

De verkoper hoeft niet te bewijzen dat de gebeurtenis onvoorzienbaar of onweerstaanbaar was.

 

 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSOVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat volledige betaling is ontvangen en alle verplichtingen, inclusief vorderingen van de klant op ons, zijn voldaan.

 

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

 

Aanvaarding door de klant houdt goedkeuring in van alle zichtbare gebreken.

 

Verborgen gebreken moeten binnen 15 dagen na ontvangst en/of ontdekking van het gebrek worden gemeld aan APYDEL, onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van openbare orde die dwingender zijn voor de verkoper.

 

Als de claim niet binnen de periode van vijftien dagen wordt ingediend, is deze niet langer ontvankelijk.

 

 

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij zijn aansprakelijk voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid bij het veroorzaken van schade, met uitsluiting van lichte nalatigheid, hoe gewoontegetrouw ook.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de goederen door de klant.

 

In het geval dat wij aansprakelijk worden gesteld, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de werkelijke schade die persoonlijk en rechtstreeks door de klant is geleden, zonder enige compensatie voor een gehoopt voordeel dat niet is gerealiseerd of voor een verlies dat had kunnen worden vermeden.

 

In het geval van objecten op maat zijn we alleen verantwoordelijk voor de geschiktheid van het uiteindelijke object met de oorspronkelijke plannen.

 

 

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-NALEVING VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

 

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% per jaar.

 

Bovendien geeft de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege aanleiding tot de toepassing van een boetebeding, met een minimumbedrag van 50 euro als forfaitaire schadevergoeding voor de door de niet-nakoming veroorzaakte kosten, zelfs indien uitstel wordt verleend.

 

Het tarief van de boeteclausule is :

 

 

  • 15% als de geclaimde hoofdsom tussen €1 en €4.000 ligt
  • 10% als de geclaimde hoofdsom tussen € 4.001 en € 12.500 ligt
  • 7,5% als de geclaimde hoofdsom tussen € 12.501 en € 25.000 ligt

 

Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht om lopende contracten voor nog uit te voeren leveringen of diensten te beëindigen, zonder dat hiervoor een formele actie nodig is en onder voorbehoud van het recht om schadevergoeding te eisen voor de bevoegde rechtbanken.

 

Bovendien heeft het niet betalen van een factuur of een ander verschuldigd bedrag tot gevolg dat de overige uitstaande schulden opeisbaar worden, zelfs als er faciliteiten zijn verleend, en geeft ons het recht om geleverde apparatuur die nog niet volledig is betaald, terug te nemen zonder dat er gerechtelijke stappen hoeven te worden ondernomen.

 

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

De Belgische wet is van toepassing op zowel de interpretatie als de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

 

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn en dat niet in der minne kan worden geschikt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.

 

 

ARTIKEL 12: VERTROUWELIJKHEID

 

Informatie van welke aard en in welke vorm dan ook die toebehoort aan de verkoper en waarvan de klant kennis kan nemen in het kader van de uitvoering van de verkoop, de bestelling of enige andere verrichting, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd.

 

De klant verbindt zich ertoe om ze aan niemand bekend te maken, in welke vorm dan ook, behalve aan zijn werknemers die ze moeten kennen om de bestelling of een andere transactie tussen de verkoper en de klant uit te voeren, en om ze ons onmiddellijk terug te bezorgen op verzoek van de klant.

 

De klant verbindt zich ertoe zijn personeel op de hoogte te brengen van deze geheimhoudingsplicht en erop toe te zien dat zij deze naleven.

 

Geen enkele publicatie of mededeling, schriftelijk of mondeling, mag door de klant worden gedaan met betrekking tot enig werk of enige informatie verkregen in het kader van de uitvoering van de verkoop, de bestelling of enige andere verrichting.

 

Elke inbreuk op dit artikel geeft automatisch aanleiding tot de toepassing van een boetebeding, met € 3.500 als forfaitaire vergoeding voor de gemaakte kosten.

 

Bovendien geeft elke niet-naleving van dit artikel ons het recht om de lopende contracten te beëindigen, voor leveringen of diensten die nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat een formele actie nodig is en onder voorbehoud van het recht om schadevergoeding te eisen voor de bevoegde rechtbanken.